Main shrine at the Melaka San Duo Temple

Main shrine at the Melaka San Duo Temple

Main shrine at the Melaka San Duo Temple